Board Result 2022-23

Logo__

Delhi Public School Azaad Nagar

CBSE Results 2022-23

Delhi Public School Azaad Nagar has always proved its academic excellence through its stupendous results. The CBSE Class XII & Class X Board Examinations are a testimony of the dedication of the students, staff and management with 100% results in the academic session 2022-2023.

0

Rank Holders
(Kanpur - Top 10)

0 %

Students scored
90% & above marks

0 %

School Aggregate

Press Coverage

Class - XII CBSE Result 2022-23

Class - XII CBSE
Result 2022-23

Swati Pal

DPS AZAAD NAGAR

Harsh Jha

DPS AZAAD NAGAR

Abhay Chandra

DPS AZAAD NAGAR

Kashish Bajaj

DPS AZAAD NAGAR

Divyansh Kesarwani

DPS AZAAD NAGAR

Shresth Yadav

DPS AZAAD NAGAR

Prayatshu Misra

DPS AZAAD NAGAR

S.No.
STUDENT NAME
%
 
S.No.
STUDENT NAME
%
 
S.No.
STUDENT NAME
%
1.
Swati Pal
99%
 
2.
Harsh Jha
97.2%
 
3.
Abhay Chandra
97%
4.
Kashish Bajaj
96.6%
 
5.
Divyansh Kesarwani
96.6%
 
6.
Shresth Yadav
96.4%
7.
Ridhima Singh
96.4%
 
8.
Prayatshu Misra
96.2%
 
9.
Priyali Badal
96.2%
10.
Anoushka Dutta
95.8%
 
11.
Arushi Sachan
95.8%
 
12.
Gauranshi Agarwal
95.8%
13.
Jahanvi Tayal
95.8%
 
14.
Anitej Gupta
95.8%
 
15.
Garv Raheja
95.8%
16.
Aristaa Singh
95.6%
 
17.
Kanha Shukla
95.6%
 
18.
Prateek Mitra
95.4%
19.
Arihant Srivastava
95.4%
 
20.
Japgun Bhatia
95.4%
 
21.
Angel Arora
95.4%
22.
Garima Singh
95.4%
 
23.
Utkarsh Verma
95.4%
 
24.
Ananya Jha
95%
25.
Ishu Rastogi
94.8%
 
26.
Arush Chaudhary
94.8%
 
27.
Vaibhav Kapoor
94.8%
28.
Priyanshu Maheshwari
94.8%
 
29.
Priyansh Patni
94.6%
 
30.
Ishitaa Gupta
94.4%
31.
Shrutii Singh
94.4%
 
32.
Aditi Dubey
94.2%
 
33.
Chesta Sadhwani
94.2%
34.
Arpita Yadav
94%
 
35.
Anushka Singh
93.8%
 
36.
Vallabh Dev Misra
93.8%
37.
Sarthak Singh
93.6%
 
38.
Tuhin Saxena
93.6%
 
39.
Kanishqa Misra
93%
40.
Shreeja Saini
92.8%
 
41.
Sakshi Shukla
92.4%
 
42.
Supriya Singh
92.4%
43.
Kaustubh Singh Kushwaha
92%
 
44.
Yash Raghav
91.8%
 
45.
Ishaan Awasthi
91.2%
46.
Stuti Mehrotra
91.2%
 
47.
Kushal Bansal
90.8%
 
48.
Heer Tekwani
90.6%
49.
Anushka Saxena
90.4%
 
50.
Astha Rajput
90.4%
 
51.
Muskan Tiwari
90.2%
52.
Piyush Chaubey
90%
 
53.
Vanshika Singh
90% 
S.No.
STUDENT NAME
%
 
S.No.
STUDENT NAME
%
1.
Swati Pal
99%
 
2.
Harsh Jha
97.2%
3.
Abhay Chandra
97%
 
4.
Kashish Bajaj
96.6%
5.
Divyansh Kesarwani
96.6%
 
6.
Shresth Yadav
96.4%
7.
Ridhima Singh
96.4%
 
8.
Prayatshu Misra
96.2%
9.
Priyali Badal
96.2%
 
10.
Anoushka Dutta
95.8%
11.
Arushi Sachan
95.8%
 
12.
Gauranshi Agarwal
95.8%
13.
Jahanvi Tayal
95.8%
 
14.
Anitej Gupta
95.8%
15.
Garv Raheja
95.8%
 
16.
Aristaa Singh
95.6%
17.
Kanha Shukla
95.6%
 
18.
Prateek Mitra
95.4%
19.
Arihant Srivastava
95.4%
 
20.
Japgun Bhatia
95.4%
21.
Angel Arora
95.4%
 
22.
Garima Singh
95.4%
23.
Utkarsh Verma
95.4%
 
24.
Ananya Jha
95%
25.
Ishu Rastogi
94.8%
 
26.
Arush Chaudhary
94.8%
27.
Vaibhav Kapoor
94.8%
 
28.
Priyanshu Maheshwari
94.8%
29.
Priyansh Patni
94.6%
 
30.
Ishitaa Gupta
94.4%
31.
Shrutii Singh
94.4%
 
32.
Aditi Dubey
94.2%
33.
Chesta Sadhwani
94.2%
 
34.
Arpita Yadav
94%
35.
Anushka Singh
93.8%
 
36.
Vallabh Dev Misra
93.8%
37.
Sarthak Singh
93.6%
 
38.
Tuhin Saxena
93.6%
39.
Kanishqa Misra
93%
 
40.
Shreeja Saini
92.8%
41.
Sakshi Shukla
92.4%
 
42.
Supriya Singh
92.4%
43.
Kaustubh Singh Kushwaha
92%
 
44.
Yash Raghav
91.8%
45.
Ishaan Awasthi
91.2%
 
46.
Stuti Mehrotra
91.2%
47.
Kushal Bansal
90.8%
 
48.
Heer Tekwani
90.6%
49.
Anushka Saxena
90.4%
 
50.
Astha Rajput
90.4%
51.
Muskan Tiwari
90.2%
 
52.
Piyush Chaubey
90%
53.
Vanshika Singh
90% 
S.No.
STUDENT NAME
%
1.
Swati Pal
99%
2.
Harsh Jha
97.2%
3.
Abhay Chandra
97%
4.
Kashish Bajaj
96.6%
5.
Divyansh Kesarwani
96.6%
6.
Shresth Yadav
96.4%
7.
Ridhima Singh
96.4%
8.
Prayatshu Misra
96.2%
9.
Priyali Badal
96.2%
10.
Anoushka Dutta
95.8%
11.
Arushi Sachan
95.8%
12.
Gauranshi Agarwal
95.8%
13.
Jahanvi Tayal
95.8%
14.
Anitej Gupta
95.8%
15.
Garv Raheja
95.8%
16.
Aristaa Singh
95.6%
17.
Kanha Shukla
95.6%
18.
Prateek Mitra
95.4%
19.
Arihant Srivastava
95.4%
20.
Japgun Bhatia
95.4%
21.
Angel Arora
95.4%
22.
Garima Singh
95.4%
23.
Utkarsh Verma
95.4%
24.
Ananya Jha
95%
25.
Ishu Rastogi
94.8%
26.
Arush Chaudhary
94.8%
27.
Vaibhav Kapoor
94.8%
28.
Priyanshu Maheshwari
94.8%
29.
Priyansh Patni
94.6%
30.
Ishitaa Gupta
94.4%
31.
Shrutii Singh
94.4%
32.
Aditi Dubey
94.2%
33.
Chesta Sadhwani
94.2%
34.
Arpita Yadav
94%
35.
Anushka Singh
93.8%
36.
Vallabh Dev Misra
93.8%
37.
Sarthak Singh
93.6%
38.
Tuhin Saxena
93.6%
39.
Kanishqa Misra
93%
40.
Shreeja Saini
92.8%
41.
Sakshi Shukla
92.4%
42.
Supriya Singh
92.4%
43.
Kaustubh Singh Kushwaha
92%
44.
Yash Raghav
91.8%
45.
Ishaan Awasthi
91.2%
46.
Stuti Mehrotra
91.2%
47.
Kushal Bansal
90.8%
48.
Heer Tekwani
90.6%
49.
Anushka Saxena
90.4%
50.
Astha Rajput
90.4%
51.
Muskan Tiwari
90.2%
52.
Piyush Chaubey
90%
53.
Vanshika Singh
90% 
S.No.
STUDENT NAME
%
1.
Swati Pal
99%
2.
Harsh Jha
97.2%
3.
Abhay Chandra
97%
4.
Kashish Bajaj
96.6%
5.
Divyansh Kesarwani
96.6%
6.
Shresth Yadav
96.4%
7.
Ridhima Singh
96.4%
8.
Prayatshu Misra
96.2%
9.
Priyali Badal
96.2%
10.
Anoushka Dutta
95.8%
11.
Arushi Sachan
95.8%
12.
Gauranshi Agarwal
95.8%
13.
Jahanvi Tayal
95.8%
14.
Anitej Gupta
95.8%
15.
Garv Raheja
95.8%
16.
Aristaa Singh
95.6%
17.
Kanha Shukla
95.6%
18.
Prateek Mitra
95.4%
19.
Arihant Srivastava
95.4%
20.
Japgun Bhatia
95.4%
21.
Angel Arora
95.4%
22.
Garima Singh
95.4%
23.
Utkarsh Verma
95.4%
24.
Ananya Jha
95%
25.
Ishu Rastogi
94.8%
26.
Arush Chaudhary
94.8%
27.
Vaibhav Kapoor
94.8%
28.
Priyanshu Maheshwari
94.8%
29.
Priyansh Patni
94.6%
30.
Ishitaa Gupta
94.4%
31.
Shrutii Singh
94.4%
32.
Aditi Dubey
94.2%
33.
Chesta Sadhwani
94.2%
34.
Arpita Yadav
94%
35.
Anushka Singh
93.8%
36.
Vallabh Dev Misra
93.8%
37.
Sarthak Singh
93.6%
38.
Tuhin Saxena
93.6%
39.
Kanishqa Misra
93%
40.
Shreeja Saini
92.8%
41.
Sakshi Shukla
92.4%
42.
Supriya Singh
92.4%
43.
Kaustubh Singh Kushwaha
92%
44.
Yash Raghav
91.8%
45.
Ishaan Awasthi
91.2%
46.
Stuti Mehrotra
91.2%
47.
Kushal Bansal
90.8%
48.
Heer Tekwani
90.6%
49.
Anushka Saxena
90.4%
50.
Astha Rajput
90.4%
51.
Muskan Tiwari
90.2%
52.
Piyush Chaubey
90%
53.
Vanshika Singh
90% 

Class - X CBSE
Result 2021-22

Class - X CBSE Result 2022-23

Class - X CBSE
Result 2022-23

Manikarnika Tiwari

DPS AZAAD NAGAR

Rohit Raj

DPS AZAAD NAGAR

Suyash Jha

DPS AZAAD NAGAR

Utkarsh Jha

DPS AZAAD NAGAR

Vriddhi Bhatia

DPS AZAAD NAGAR

Pankhuri Jaiswal

DPS AZAAD NAGAR

Medhavee Tiwari

DPS AZAAD NAGAR

S.No.
STUDENT NAME
%
 
S.No.
STUDENT NAME
%
 
S.No.
STUDENT NAME
%
1.
Manikarnika Tiwari
97.4%
 
2.
Rohit Raj
97%
 
3.
Suyash Jha
96.8%
4.
Utkarsh Jha
96.8%
 
5.
Vriddhi Bhatia
96.6%
 
6.
Pankhuri Jaiswal
96.6%
7.
Medhavee Tiwari
96.2%
 
8.
Apurva Rajput
96%
 
9.
Karan Chaudhary
95.8%
10.
Sanchita Tripathi
95.8%
 
11.
Syed Mohd Ayaan
95.6%
 
12.
Samrat Jaiswal
95.6%
13.
Atharv Mishra
95.4%
 
14.
Aditi Singh
95.4%
 
15.
Ayush Dwivedi
95.4%
16.
Aanshika Gulati
95.2%
 
17.
Rajnandini Tiwari
95.2%
 
18.
Sarthak Arya
95%
19.
Atharwa Verma
95%
 
20.
Harshit Mishra
95%
 
21.
Varsha
95%
22.
Vedant Gupta
94.8%
 
23.
Viraaj Dua
94.6%
 
24.
Arushi Singh
94.4%
25.
Yash Verma
94.4%
 
26.
Aanya Gupta
94.4%
 
27.
Adarsh Patel
94.4%
28.
Muskan Krishna
94%
 
29.
Lakshya Katiyar
93.8%
 
30.
Rishi Raj Lakhani
93.8%
31.
Akshita Bajpai
93.6%
 
32.
Anushree Gaur
93.6%
 
33.
Shikhar Singh
93.6%
34.
Abhay Singh
93.4%
 
35.
Dev Shalabh Sharma
93.4%
 
36.
Pranav Agarwal
93.4%
37.
Hrishi Raj
93.2%
 
38.
Parth Tripathi
93.2%
 
39.
Isha Gupta
93%
40.
Suryansh Gupta
92.8%
 
41.
Kunal Chaurasiya
92.8%
 
42.
Prakhar Tripathi
92.8%
43.
Ishanvi Kapila
92.4%
 
44.
Sparsh Yadav
92.4%
 
45.
Vishesh Singh
92.4%
46.
Yathartha Mishra
92.2%
 
47.
Lakshya Mishra
92.2%
 
48.
Antash Maiwall
92.2%
49.
Samayjeet Singh
92.2%
 
50.
Armaan Saxena
92%
 
51.
Prakhar Sahu
91.8%
52.
Vedansh Pal
91.8%
 
53.
Divyansh Ranjan Sinha
91.2%
 
54.
Sargun Singh Bhatia
90.8%
55.
Diksha Maurya
90.8%
 
56.
Laksh Sharma
90.6%
 
57.
Mahi Jauhari
90.6%
58.
Arunya Anand
90.4%
 
59.
Anvesha Maurya
90.4%
 
60.
Aishwarya Gupta
90.2%
61.
Nitya Saxena
90%
 
 
S.No.
STUDENT NAME
%
 
S.No.
STUDENT NAME
%
1.
Manikarnika Tiwari
97.4%
 
2.
Rohit Raj
97%
3.
Suyash Jha
96.8%
 
4.
Utkarsh Jha
96.8%
5.
Vriddhi Bhatia
96.6%
 
6.
Pankhuri Jaiswal
96.6%
7.
Medhavee Tiwari
96.2%
 
8.
Apurva Rajput
96%
9.
Karan Chaudhary
95.8%
 
10.
Sanchita Tripathi
95.8%
11.
Syed Mohd Ayaan
95.6%
 
12.
Samrat Jaiswal
95.6%
13.
Atharv Mishra
95.4%
 
14.
Aditi Singh
95.4%
15.
Ayush Dwivedi
95.4%
 
16.
Aanshika Gulati
95.2%
17.
Rajnandini Tiwari
95.2%
 
18.
Sarthak Arya
95%
19.
Atharwa Verma
95%
 
20.
Harshit Mishra
95%
21.
Varsha
95%
 
22.
Vedant Gupta
94.8%
23.
Viraaj Dua
94.6%
 
24.
Arushi Singh
94.4%
25.
Yash Verma
94.4%
 
26.
Aanya Gupta
94.4%
27.
Adarsh Patel
94.4%
 
28.
Muskan Krishna
94%
29.
Lakshya Katiyar
93.8%
 
30.
Rishi Raj Lakhani
93.8%
31.
Akshita Bajpai
93.6%
 
32.
Anushree Gaur
93.6%
33.
Shikhar Singh
93.6%
 
34.
Abhay Singh
93.4%
35.
Dev Shalabh Sharma
93.4%
 
36.
Pranav Agarwal
93.4%
37.
Hrishi Raj
93.2%
 
38.
Parth Tripathi
93.2%
39.
Isha Gupta
93%
 
40.
Suryansh Gupta
92.8%
41.
Kunal Chaurasiya
92.8%
 
42.
Prakhar Tripathi
92.8%
43.
Ishanvi Kapila
92.4%
 
44.
Sparsh Yadav
92.4%
45.
Vishesh Singh
92.4%
 
46.
Yathartha Mishra
92.2%
47.
Lakshya Mishra
92.2%
 
48.
Antash Maiwall
92.2%
49.
Samayjeet Singh
92.2%
 
50.
Armaan Saxena
92%
51.
Prakhar Sahu
91.8%
 
52.
Vedansh Pal
91.8%
53.
Divyansh Ranjan Sinha
91.2%
 
54.
Sargun Singh Bhatia
90.8%
55.
Diksha Maurya
90.8%
 
56.
Laksh Sharma
90.6%
57.
Mahi Jauhari
90.6%
 
58.
Arunya Anand
90.4%
59.
Anvesha Maurya
90.4%
 
60.
Aishwarya Gupta
90.2%
61.
Nitya Saxena
90%
 
S.No.
STUDENT NAME
%
1.
Manikarnika Tiwari
97.4%
2.
Rohit Raj
97%
3.
Suyash Jha
96.8%
4.
Utkarsh Jha
96.8%
5.
Vriddhi Bhatia
96.6%
6.
Pankhuri Jaiswal
96.6%
7.
Medhavee Tiwari
96.2%
8.
Apurva Rajput
96%
9.
Karan Chaudhary
95.8%
10.
Sanchita Tripathi
95.8%
11.
Syed Mohd Ayaan
95.6%
12.
Samrat Jaiswal
95.6%
13.
Atharv Mishra
95.4%
14.
Aditi Singh
95.4%
15.
Ayush Dwivedi
95.4%
16.
Aanshika Gulati
95.2%
17.
Rajnandini Tiwari
95.2%
18.
Sarthak Arya
95%
19.
Atharwa Verma
95%
20.
Harshit Mishra
95%
21.
Varsha
95%
22.
Vedant Gupta
94.8%
23.
Viraaj Dua
94.6%
24.
Arushi Singh
94.4%
25.
Yash Verma
94.4%
26.
Aanya Gupta
94.4%
27.
Adarsh Patel
94.4%
28.
Muskan Krishna
94%
29.
Lakshya Katiyar
93.8%
30.
Rishi Raj Lakhani
93.8%
31.
Akshita Bajpai
93.6%
32.
Anushree Gaur
93.6%
33.
Shikhar Singh
93.6%
34.
Abhay Singh
93.4%
35.
Dev Shalabh Sharma
93.4%
36.
Pranav Agarwal
93.4%
37.
Hrishi Raj
93.2%
38.
Parth Tripathi
93.2%
39.
Isha Gupta
93%
40.
Suryansh Gupta
92.8%
41.
Kunal Chaurasiya
92.8%
42.
Prakhar Tripathi
92.8%
43.
Ishanvi Kapila
92.4%
44.
Sparsh Yadav
92.4%
45.
Vishesh Singh
92.4%
46.
Yathartha Mishra
92.2%
47.
Lakshya Mishra
92.2%
48.
Antash Maiwall
92.2%
49.
Samayjeet Singh
92.2%
50.
Armaan Saxena
92%
51.
Prakhar Sahu
91.8%
52.
Vedansh Pal
91.8%
53.
Divyansh Ranjan Sinha
91.2%
54.
Sargun Singh Bhatia
90.8%
55.
Diksha Maurya
90.8%
56.
Laksh Sharma
90.6%
57.
Mahi Jauhari
90.6%
58.
Arunya Anand
90.4%
59.
Anvesha Maurya
90.4%
60.
Aishwarya Gupta
90.2%
61.
Nitya Saxena
90%